Dochodzenie należności w Unii Europejskiej

Opublikowano: 11 października, 2020

Autor: Kancelaria Komornicza

Współczesny biznes coraz bardziej poszerza swoje horyzonty powodując, iż międzynarodowe kontakty handlowe stają się codzienną rzeczywistością wielu firm. Nic więc dziwnego, że prawo także musi odnosić się w pewien sposób do nowych warunków, gdyż dzielące kontrahentów kilometry sprawiają, iż w takim przypadku znacznie trudniej jest egzekwować swoją należność w przypadku opóźnień w płatności oraz narastających zaległości. Dochodzenie należności w Unii Europejskiej możliwe jest na kilka sposobów, które powstały w celu ujednolicenia, ułatwienia, przyśpieszenia oraz obniżenia kosztów postępowań  sądowych, względem standardowych procesów każdego z krajów.

Unia Europejska wypracowała trzy instytucje prawne, których regulacje odnoszą się do roszczeń pieniężnych w sprawach transgranicznych i które obowiązują we wszystkich krajach członkowskich UE, z wyjątkiem Danii. Do rozwiązań tych należy:

Europejski Nakaz Zapłaty – skuteczny sposób na ściąganie zagranicznych należności

Najpopularniejszym, a więc najczęściej wykorzystywanym przez wierzycieli sposobem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Można stosować go w przypadku odzyskiwania pieniędzy w sprawach transgranicznych, cywilnych i handlowych, dotyczących roszczeń bezspornych. Dzięki niemu wierzyciel nie musi uczestniczyć w poszczególnych rozprawach a jedynie składa pozew o wydanie ENZ do właściwego dla danej sprawy sądu. Jeśli sąd po weryfikacji uzna, iż pozew spełnia określone przepisami wymogi, wydaje europejski nakaz zapłaty, który należy doręczyć pozwanemu. Pozwany ma 30 dni na złożenie sprzeciwu- jeśli tego nie zrobi, sąd natychmiastowo stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty oraz wszczyna ściąganie należności z majątku dłużnika.

Dochodzenie należności w Unii Europejskiej

Komornik Niemcy – Kancelaria Komornicza

Europejski Tytuł Egzekucyjny – duże ułatwienie w dochodzeniu zagranicznych roszczeń

To kolejny preferencyjny dla wierzyciela sposób na odzyskiwanie swoich pieniędzy od zagranicznego dłużnika. Największą z korzyści, które ze sobą niesie jest to, że brak w nim konieczności uczestniczenia w odrębnym postępowaniu oraz znacznie łatwiejsza i szybsza droga całego procesu. Na jego podstawie wydawane jest zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego- może być ono zastosowane w odniesieniu do orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych, dotyczących roszczeń bezspornych. Niniejsze zaświadczenie wydawane jest na wniosek składany w sądzie, który wcześniej wydał orzeczenie lub zatwierdził ugodę sądową. Po jego wydaniu należy go przedłożyć właściwemu organowi w miejscu przebywania bądź siedziby firmy dłużnika, ta zaś automatycznie rozpoczyna odzyskiwanie zaległych pieniędzy.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – krótka droga w dochodzeniu niewielkich należności

Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń to kolejna alternatywa procedur krajowych, przy czym dotyczy ono wyłącznie roszczeń o maksymalnej wysokości 5 000 euro (bez kosztów sądowych). Jego procedura jest bardzo prosta- należy złożyć wniosek do właściwego sądu, w którego jurysdykcji leży roszczenie. Po jego otrzymaniu sąd w ciągu 14 dni od jego otrzymania dostarcza kopię wniosku oraz tzw. formularz odpowiedzi pozwanemu. Ten zaś w ciągu 30 dni musi wypełnić i odesłać do sądu właściwą część formularza odpowiedzi, sąd zaś w ciągu 14 dni musi odesłać jego kopię osobie składającej wniosek, zaś w ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi musi wydać decyzję- wyrok w sprawie drobnego roszczenia, prośbę do stron o dodatkowe informacje bądź wezwanie stron do złożenia ustnych tłumaczeń podczas spotkania wyjaśniającego.

Jak widzimy funkcjonują skuteczne instrumenty prawne, które pomogą w skutecznej windykacji za granicą i odzyskaniu należności od zagranicznego dłużnika. Co więcej, opisane wyżej sposoby są rozwiązaniami prostymi, szybkimi i skutecznymi. Dodatkowo warto powierzyć swoją sprawę specjalistom prawnym, którzy dopełnią za nas wszelkich formalności, dzięki czemu jeszcze szybciej odzyskamy swoje pieniądze.