Jak wygląda egzekucja komornicza w Niemczech?

Opublikowano: 17 marca, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Nieuczciwi kontrahenci zdarzają się w każdym państwie, jednak ze względu na to, iż Niemcy od lat są głównym partnerem handlowym Polski, wielu krajowych przedsiębiorców boryka się z problemem egzekwowania należności od naszych zachodnich sąsiadów. Przeprowadzenie skutecznej windykacji i egzekucji wymaga nie tylko zaangażowania samego wierzyciela, ale przede wszystkim znajomości  prawa. Tym bardziej, że przepisy te różnią się, w zależności od kraju, w którym obowiązują. Jak przebiega odzyskiwanie należności w Niemczech?

Egzekucja komornicza w Niemczech- najważniejsze informacje

Podstawą prawną w tym zakresie jest kodeks postępowania cywilnego, wszelkie ustawy  o licytacji i zarządzie przymusowym a także- biorąc pod uwagę międzynarodowe dochodzenie wierzytelności na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej-  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia procedury europejskiego nakazu zapłaty oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Wszczęcie postępowania

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od złożenia wniosku egzekucyjnego do właściwego sądu- mówiąc o zajęciu wierzytelności dłużnika będzie to sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika; w przypadku środków przymusu w celu podjęcia bądź zaniechania określonego działania, wówczas właściwy sąd sporu pierwszej instancji; natomiast gdy ma to być licytacja bądź zarząd przymusowy- sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Kancelaria komornicza w Niemczech – pomagamy odzyskać należności

Przebieg niemieckiego postępowania egzekucyjnego

Egzekucja komornicza, bądź inaczej postępowanie egzekucyjne, to ostatni etap windykacji sądowej, a więc rozwiązania, którego celem są działania zmierzające do odzyskania należności od dłużnika. W Niemczech do jej przeprowadzenia konieczne jest wcześniejsze uzyskanie odpowiedniego tytułu wykonawczego, na podstawie którego dłużnik zostaje zmuszony do zapłacenia. Może to być nakaz wykonania obowiązku, notarialne uznanie długu wraz z poddaniem go pod egzekucję lub wyrok sądowy, w tym wyrok sądu polskiego z klauzulą wykonalności w ramach postępowania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Procedura egzekucyjna w Niemczech rozpoczyna się od próby wyegzekwowania majątku ruchomego dłużnika, a więc jeśli jest to możliwe, zajęte zostają ruchomości- zwłaszcza przedmioty i sprzęty ruchome, które w łatwy sposób można spieniężyć poprzez sprzedaż. Komornik Niemcy nie może natomiast dokonać zajęcia ruchomości, które są niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej przez dłużnika. Przy wszystkich pozostałych komornik stosuje prawo zastawu nad ruchomościami, po czym są one odbierane, publicznie licytowane a dochody z nich powstałe zaspokajają roszczenia wierzyciela. Jeśli natomiast komornik nie znajdzie żadnych ruchomości, wówczas wierzyciel może wnieść o przysięgłe wyjawienie majątku dłużnika. Jeśli nie zrobi on tego w określonym terminie, można wnieść do sądu o nakaz zatrzymania dłużnika.

Może to być także zajęcie wierzytelności, które często oznacza zajęcie rachunku bankowego dłużnika. W tym celu koniecznym jest złożenie do komornika specjalnego wniosku o taką formę egzekucji, po czym dopiero po wydaniu stosownego postanowienia przez sąd komornik może dokonać zajęcia rachunku.

Egzekucja może nastąpić także z nieruchomości dłużnika- może on zostać zobowiązany do zaciągnięcia hipoteki na swoje grunty, którą musi przekazać na poczet należności. Ponadto w każdym przypadku następuje wpis do rejestru dłużników, powadzonego przez lokalny sąd.

Koszty egzekucji komorniczej

Zgodnie z obowiązującym prawem to dłużnik ponosi wszystkie koszty egzekucji i są one dochodzone w formie uzupełnienia roszczenia głównego. Jednak to wierzyciel musi początkowo wpłacić komornikowi tzw. zaliczkę, by ten przystąpił do poszczególnych czynności w ramach danej egzekucji. Jej wysokość zbliżona jest do sumy przewidywanych kosztów. Jest to istotna różnica w sposobie wynagradzania polskiego a niemieckiego komornika. W Polsce bowiem wysokość honorarium komornika zależy przede wszystkim od wyniku prowadzonych przez niego działań, przez co wykazuje on więcej inicjatywy mając świadomość, iż pracuje także i na swój sukces. Natomiast poprzez sposób wynagradzania komornika niemieckiego, na wierzycielu ciąży konieczność większego zaangażowania w przebieg całego postępowania.

Skuteczna egzekucja w Niemczech

Egzekwowanie swoich praw, a więc odzyskiwanie należnych środków wymaga podjęcia konkretnych działań. Oczywiście duża w tym rola samego sądu i komornika, ale i samego wierzyciela. Nieznajomość prawa, bariery językowe czy lokalizacyjne oraz brak doświadczenia w takich i podobnych zdarzeniach sprawia, że nie tyle co koniecznym , lecz wskazanym jest skorzystanie z odpowiedniej pomocy prawnej. Współpraca wierzyciela z kancelarią komorniczą specjalizującą się w windykacji i procesach egzekucyjnych na terenie Niemiec oraz w sprawach polsko-niemieckich sprawia, że skuteczna egzekucja w Niemczech jest szybsza, łatwiejsza i korzystniejsza.

By możliwie szybko i skutecznie wyegzekwować prawnie utracone środki, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, specjalizującej się w zakresie egzekucji w Niemczech. Dzięki temu można w łatwy sposób przejść poprzez wszelkie formalności ku pozytywnemu rozstrzygnięciu sprawy.