Ściąganie długów od zagranicznych przedsiębiorców

Opublikowano: 13 stycznia, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Odzyskiwanie należności od kontrahentów pochodzących lub mających swoją siedzibę za granicą jest możliwe i wcale nie musi stanowić sporych problemów zwłaszcza wówczas, gdy jest to jedno z  państw członkowskich Unii Europejskiej. Istnieją bowiem rozwiązania, które znacznie ułatwiają i przyśpieszają całość takich procesów w sprawach cywilnych i handlowych o charakterze transgranicznym. Trudniejsze jest dochodzenie należności od dłużnika spoza Unii Europejskiej, jednak nadal jest to możliwe. Przyjrzyjmy się bliżej możliwym sposobom odzyskiwania należnych nam pieniędzy.

Egzekwowanie należności na terenie Unii Europejskiej

Pierwszą z opcji jest uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty, który ma na celu możliwość odzyskania długu powstałego w sprawach cywilnych bądź handlowych, dotyczącego roszczeń bezspornych i mających charakter transgraniczny. By móc skorzystać z takiego rozwiązania należy złożyć pozew w formie gotowego formularza o wydanie ENZ do właściwego organu- zwykle jest to sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy dłużnika. Sąd dokona weryfikacji dokumentu i jeśli pozew spełniał będzie określone prawnie wymogi, wyda europejski nakaz zapłaty. Następnie ENZ należy doręczyć pozwanemu, który ma 30 dni na złożenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, sąd stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty i jednocześnie wszczyna ściągnięcie należności z majątku dłużnika.

Drugim ze sposobów jest uzyskanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, dzięki któremu niema konieczności uczestnictwa w odrębnym postępowaniu w kraju, w którym toczyć się będzie proces. Zaświadczenie można uzyskać do orzeczenia czy ugody sądowej, w sprawach dotyczących pieniężnych roszczeń bezspornych. Wydawane jest ono na wniosek, złożony w sądzie, który wydał orzeczenie lub zatwierdził ugodę. Po weryfikacji wniosku i jego zatwierdzeniu, otrzymuje się zaświadczenie ETE, które następnie należy przedłożyć właściwemu organowi w miejscu zamieszkania bądź siedziby pozwanego, co rozpoczyna proces ściągania należności od dłużnika.

Ściąganie długów od zagranicznych przedsiębiorców

Komornik Niemcy – Kancelaria Komornicza

Jeśli sprawa dotyczy niewielkich należności, a więc takich, których wysokość nie przekracza 5 000 euro, wówczas zastosować można rozwiązanie w postaci europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Aby z niego skorzystać należy złożyć wniosek do sądu, w którego jurysdykcji leży roszczenie. Następnie sąd koresponduje z pozwanym, zaś korespondencja ta odbywa się w oparciu o kopię złożonego przez powoda wniosku oraz tzw. formularz odpowiedzi. Na jego podstawie sąd w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi od pozwanego, wydaje wyrok w sprawie drobnego roszczenia.

Windykacja pieniędzy od dłużnika z kraju spoza Unii Europejskiej

Należy zaznaczyć, iż odzyskiwanie pieniędzy od dłużnika z kraju spoza UE jest znacznie trudniejsze ale nie niemożliwe do zrealizowania. Oczywiście w każdym przypadku, czy to w sprawie dotyczącej kontrahenta z państwa członkowskiego, czy też spoza niego, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, przy czym w windykacji pieniędzy od dłużnika spoza UE, taka pomoc będzie z pewnością konieczna. Należy rozpocząć od próby polubownego rozwiązania sprawy, gdyż trzeba się liczyć z faktem, iż koszty postępowania sądowego będą tu dość wysokie. Jeśli jednak próby te spełzają na niczym, konieczne jest ustalenie właściwego sądu, który będzie rozstrzygał daną sprawę. Zazwyczaj w przypadku takich sporów stosuje się prawo państwa, w którym doszło do zawarcia umowy, z której nie wywiązał się klient. Ponadto nasz kraj z wieloma innymi wiążą postanowienia tzw. Konwencji Lugano, która stanowi o jurysdykcji oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, dlatego to ona jest jednym z podstawowych źródeł odpowiedzi wskazujących na obowiązujące dla danego przypadku prawo. Niemniej w sprawach co do roszczeń w stosunku do dłużników spoza Unii Europejskiej, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Transakcje międzynarodowe obarczone są dużym ryzykiem lecz niekiedy nie da się  uniknąć trudności związanych ze współpracą z zagranicznymi kontrahentami. Niemniej gdy już dojdzie do problemów na tle finansowym, należy zdawać sobie sprawę z możliwości windykacyjnych wobec zagranicznych dłużników. Bowiem im szybciej zaczniemy działać w tym kierunku, tym szybciej odzyskamy należne nam pieniądze.