Windykacja należności we Francji – jak wygląda?

Opublikowano: 17 marca, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Francja jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski i polskie firmy prowadzą z nią stale rosnącą wymianę handlową. Francje charakteryzuje bowiem bardzo duży i chłonny rynek, wysoko rozwinięta infrastruktura oraz to, że jest to swoista furta na kraje Afryki Północnej. Nic więc dziwnego, że francuski rynek ciągle jest obiektem zainteresowania naszych przedsiębiorców. Niestety tym, co znacznie burzy tą harmonię w polsko-francuskich relacjach handlowych jest  fakt, iż francuscy kontrahenci uznawani są za najgorszych płatników w całej Europie. W jaki więc sposób dochodzić swoich należności w przypadku, gdy ten przykry incydent spotka i nas?

Francja uplasowała się na czwartym miejscu pod względem odbioru polskich towarów. Wśród towarów najczęściej eksportowanych do Francji znajdują się maszyny i urządzenia mechaniczne wraz z częściami, maszyny i urządzenia elektryczne a także sprzęt multimedialny wraz z akcesoriami, pojazdy nieszynowe, meble, reklamy świetlne oraz artykuły z tworzyw sztucznych.

Dochodzenie roszczeń we Francji- podstawowe informacje

Wspomnieliśmy już na wstępie, że francuscy klienci są najgorszymi kontrahentami w Europie pod względem regulowania należności. Należy oczywiście doprecyzować, że nie w każdym przypadku jest to ich złą wolą a w przypadku problemów finansowych francuskie firmy najpierw starają się spłacić rodzimych wierzycieli a dopiero później pozostałe podmioty. Efektem tego jest znaczne przekroczenie terminu płatności faktury i wydłużenie zwrotu należności. Jednak czy mamy jakikolwiek wpływ na przebieg transakcji? Czy można ustrzec się przed niepłacącymi dłużnikami we Francji? Pewnie stuprocentowo jest to niemożliwe, jednak Francja posiada pewne rozwiązanie, dzięki któremu z łatwością możemy dokonać wstępnej weryfikacji kontrahenta, jeszcze przed zawarciem umowy czy kontraktu. Wszystkie zarejestrowane we Francji firmy mają bowiem obowiązek składania sprawozdań finansowych, co znacznie ułatwia ich weryfikację. Terminy płatności faktur wynoszą zwykle 30-60 dni, choć często zdarzają się opóźnienia do 75 dni. Francuskie ustawodawstwo przewiduje jednak odsetki za nieterminową płatność, choć podlegają one negocjacjom przy spłacie zadłużenia. Ponadto dużą korzyścią dla przedsiębiorców jest prawnie chronione zastrzeżenie prawa własności towaru aż do momentu uregulowania za niego płatności, jednak pod warunkiem, iż zapis taki został uwzględniony w umowie z klientem.

Pozasądowa windykacja we Francji

Jest to pierwszy etap windykacji, który przebiega bez udziału sędziego, zaś strony polubownie starają się dojść do porozumienia. Może odbywać się to w drodze negocjacji, mediacji bądź arbitrażu. Najczęściej rozpoczyna się on od wysłania wezwania do zapłaty, przy czym najlepiej zrobić to w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to bardzo istotne, gdyż od momentu odbioru pisma przez dłużnika rozpoczyna się naliczanie ustawowych odsetek. Oczywiście można jednocześnie próbować nawiązać kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. Kolejny krok podyktowany jest reakcją francuskiego kontrahenta- jeśli sprawa pozostanie bez odpowiedzi, można skorzystać z mediacji lub arbitrażu poprzez Centrum Mediacji i Arbitrażu w Paryżu, przy czym dzięki temu z pewnością zyskamy na czasie, lecz musimy liczyć się i z kosztami. Jeśli i ten sposób okaże się niewystarczający, należy wejść na drogę sądową.

Windykacja sądowa we Francji

Postępowanie sądowe we Francji także może przybrać kilka form. Może to być chociażby nakaz zapłaty we Francji, który jest stosunkowo szybkim i niedrogim sposobem na odzyskanie należności od francuskich dłużników. Inną możliwością jest procedura nakazu wykonania świadczenia, postępowanie uproszczone- możliwe gdy rozstrzygnięcie sporu z jednej strony wymaga szybkiej decyzji, zaś z drugiej roszczenie to nie napotyka istotnych zarzutów drugiej strony bądź pozew przed sądem gospodarczym w ramach procedury zwykłej- zarówno dla roszczeń spornych, jak i bezspornych.

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Popularnym i często stosowanym sposobem rozstrzygania sporów pomiędzy kontrahentami jest procedura uzyskania europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE). Jest to dodatkowy środek służący egzekucji należności w bezspornych sprawach cywilnych i handlowych, dotyczący niemal wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki temu rozwiązaniu niema potrzeby uzyskania zgody władz sądowych państwa członkowskiego, w którym nastąpić ma egzekucja, zaś wykonywanie ETE podlega regułom prawnym tegoż państwa. Podsumowując- europejski tytuł egzekucyjny wydany w danym państwie członkowskim musi być traktowany w innym państwie obowiązującym tak, jakby pochodził z tego państwa. Dzięki temu znacznie skraca się czas procedury, a tym samym i jej koszty.

Kancelaria komornicza we Francji – pomagamy odzyskać należności

Egzekucja komornicza we Francji

Po uzyskaniu koniecznego orzeczenia sądu następuje etap postępowania komorniczego – komornik Francja. Różni się on jednak w pewnych kwestiach od tego, który funkcjonuje w polskim systemie prawnym. We Francji bowiem dłużnik na etapie postępowania egzekucyjnego ma prawną możliwość złożenia prośby do prezesa sądu apelacyjnego o zawieszenie egzekucji jeśli ta poważnie zagraża jego interesom lub też wystosować pozew o uchylenie egzekucji bądź odroczenia terminów, jeśli są do tego podstawy prawne.

Skuteczna windykacja wymaga skutecznych działań

Jak widzimy proces windykacji we Francji w wielu kwestiach różni się od tego w naszym kraju. Dlatego, aby rzeczywiście i szybko odzyskać od francuskiego dłużnika należne nam środki a jednocześnie uniknąć wielu stresujących sytuacji, najlepiej skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej, która przeprowadzi nas przez cały proces dochodzenia roszczeń.