Windykacja w Belgii – jak wygląda?

Opublikowano: 17 marca, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Współczesny świat stał się jednym wielkim rynkiem gospodarczym. Relacje handlowe coraz częściej nawiązywane są pomiędzy poszczególnymi państwami, pomiędzy którymi występuje coraz mniej barier. Niestety nie we wszystkich kwestiach, bowiem prawo i ustawodawstwo, w mniejszym bądź większym stopniu różni się od naszego. Dlaczego o tym wspominamy? Bowiem im więcej międzynarodowych transakcji, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów- najczęściej ze spłatą należności.  Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda windykacja w Belgii.

Belgia jest ważnym partnerem handlowym dla Polski, pomimo tego, że nie jest naszym bezpośrednim sąsiadem. Wśród głównych towarów eksportowanych z Polski do Belgii wyróżnić należy przede wszystkim urządzenia mechaniczne i elektryczne, pojazdy mechaniczne, tworzywa sztuczne, wyroby metalurgiczne, materiały budowlane i inne wyroby różne. Pomimo bardzo dobrych relacji handlowych, zdarzają się niestety i niemiłe incydenty. Jeśli nasz belgijski kontrahent zwleka z należną zapłatą, utraciliśmy z nim kontakt bądź w jakikolwiek inny sposób nas zbywa, koniecznym jest podjęcie właściwych kroków, by móc odzyskać swoje pieniądze.

Dochodzenie roszczeń w Belgii – podstawowe informacje

Podobnie jak w przypadku innych państw europejskich, tak i w Belgii, możliwe jest ugodowe rozstrzyganie sporów bądź podjęcie drogi sądowej, przy czym oba rozwiązania są przewidziane w belgijskim prawie. Oczywiście większość polskich firm rozpoczyna od polubownego rozwiązywania sporów. Niezależnie jednak od tego, jakim zaufaniem darzymy naszego kontrahenta, warto przed dokonaniem transakcji zawrzeć z nim kontrakt bądź umowę, w której zamieszczona będzie klauzula arbitrażowa, wskazująca sąd polubowny, w którym rozstrzygane będą ewentualne spory. Belgia pod tym względem znacznie wyróżnia się na tle innych państw, bowiem funkcjonuje w niej wiele instytucji, zajmujących się rozstrzyganiem sporów pozasądowo. Dba o to przede wszystkim Generalna Dyrekcja Kontroli i Mediacji Federalnego Ministerstwa Gospodarki w Brukseli oraz jej poszczególne oddziały, zaś skargo można kierować drogą elektroniczną na gotowych formularzach.

windykacja należności w Belgii jak wygląda

Windykacja w Belgii

Dochodzeniem należności w Belgii zajmują się poszczególne firmy windykacyjne, działające pod wspólną nazwą „Association Belge des Societes de Recouverment de Creances”. Stosowane pozasądowe metody windykacyjne to przede wszystkim przesłanie dłużnikowi upomnień i wezwań do zapłaty a także próba kompromisu, poprzez chociażby rozłożenie płatności na raty. Jeśli jednak dłużnik nie podejmuje żadnych reakcji, wówczas konieczne jest przejście na drogę procesową. Możliwe jest także wszczęcie postępowania upadłościowego naszego dłużnika- koszt złożenia wniosku wynosi około 250 euro.

Egzekucja komornicza w Belgii

Zdarza się, iż odzyskanie należności wymaga rozstrzygnięcia sądowego. Co ciekawe, opłaty sądowe są tu stosunkowo niskie, zaś ich wysokość nie jest zależna od wysokości wierzytelności, lecz od danego sędziego. Choć cały proces może trwać dość długo, to sąd bardzo często wydaje wyrok zaoczny. Możliwe jest tu zajęcie mienia, jeśli dłużnik jest niewypłacalny, choć jest to procedura stosowana tylko w szczególnych przypadkach. W Belgii dłużnik zobowiązany jest do zapłaty odsetek a nawet pokrycia pozasądowych kosztów windykacji- jeśli zostały one określone w umowie, zaś jeśli nie, można także powołać się na odsetki ustawowe.

Kancelaria komornicza w Belgii – pomagamy odzyskać należności

Europejski Tytuł Egzekucyjny

To dodatkowy, pozasądowy środek służący do egzekwowania należności, który swoje zastosowanie ma nie tylko w Belgii, ale także i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Możliwość tą wprowadzono rozporządzeniem nr 805/2004, które weszło w życie 21 października 2005 roku, przy czym zawiera ono jedynie ogólne zasady oraz procedurę uzyskania europejskiego tytułu egzekucyjnego, zaś wszelkie szczegóły zależą od poszczególnych państw. Europejski tytuł egzekucyjny działa na podstawie wydanego tytułu egzekucyjnego i ma zastosowanie w wyszczególnionych sprawach cywilnych oraz handlowych. Wydawany jest w państwie członkowskim, z którego pochodzi tytuł, niema więc potrzeby uzyskania zgody organów sądowych państwa członkowskiego, w którym ma nastąpić egzekucja i podlega jego porządkowi prawnemu.

Skuteczna windykacja wymaga skutecznych działań

Zarówno słaba znajomość prawa, jak i możliwości odzyskiwania swoich należności a czasem także i bariera językowa, bowiem Belgia jest krajem wielojęzycznym sprawiają, że poszkodowany polski przedsiębiorca nie czuje się na siłach, by samemu starać się o swoje środki. Dlatego warto w takim przypadku skorzystać z pomocy kancelarii komorniczej w Belgii, która specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów zarówno krajowych, jak i pomiędzy chociażby kontrahentami polsko-belgijskimi. Pozwoli to na znaczne zwiększenie szans odzyskania należności a w dodatku w większości spraw w sposób pozasądowy, co znacznie skróci czas oczekiwania a także uprości całą procedurę. Jeśli jednak te nie okazują się wystarczające, konieczne jest podjęcie bardziej konkretnych działań,  zmierzających do pozytywnego- z punktu widzenia osoby poszkodowanej- zakończenia całej sprawy.